അസംബ്ലി & പരിപാലിക്കുക

  • അസംബ്ലി & പരിപാലിക്കുക

    അസംബ്ലി & പരിപാലിക്കുക

    ZHongHui ഇന്റലിജന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന് (ZHHIMG) ബാലൻസിങ് മെഷീനുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും സൈറ്റിലും ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയും ബാലൻസിങ് മെഷീനുകൾ പരിപാലിക്കാനും കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കാനാകും.