പശ

  • പ്രത്യേക പശ ഉയർന്ന ശക്തിയുള്ള പ്രത്യേക പശ ചേർക്കുക

    പ്രത്യേക പശ ഉയർന്ന ശക്തിയുള്ള പ്രത്യേക പശ ചേർക്കുക

    ഹൈ-സ്ട്രെങ്ത് ഇൻസേർട്ട് സ്പെഷ്യൽ പശ എന്നത് ഉയർന്ന ശക്തിയുള്ള, ഉയർന്ന കാഠിന്യമുള്ള, രണ്ട് ഘടകങ്ങളുള്ള, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഫാസ്റ്റ് ക്യൂറിംഗ് സ്പെഷ്യൽ പശയാണ്, ഇത് ഇൻസെർട്ടുകൾക്കൊപ്പം കൃത്യതയുള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ഘടകങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കുന്നു.