കേസുകൾ - പ്രിസിഷൻ ഗ്ലാസ്

ഗ്ലാസ്

കസ്റ്റം പ്രിസിഷൻ ഗ്ലാസ് മെഷീനിംഗ്.

മെഷീനിംഗ് സെന്റർ മെഷീൻ ചെയ്ത ഈ ഗ്ലാസ് ഘടകം.