ഇഷ്‌ടാനുസൃത ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ

  • സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ടി സ്ലോട്ടുകൾ

    സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ടി സ്ലോട്ടുകൾ

    ചില മെഷീൻ ഭാഗങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ടി സ്ലോട്ടുകൾ സാധാരണയായി കൃത്യമായ ഗ്രാനൈറ്റ് ഉപരിതല പ്ലേറ്റിലോ ഗ്രാനൈറ്റ് മെഷീൻ ബേസിലോ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

    ടി സ്ലോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വിവിധ ഗ്രാനൈറ്റ് ഘടകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ സ്വാഗതം.

    നമുക്ക് നേരിട്ട് ഗ്രാനൈറ്റിൽ ടി സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം.