കൃത്യമായ മെഷീനിംഗ് പ്രക്രിയ

ഘട്ടം 1:
ഡ്രോയിംഗുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു

ഘട്ടം 2:
മെറ്റൽ മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

ഘട്ടം3:
സ്ഥിരമായ താപനില ചികിത്സയ്ക്കായി മെറ്റീരിയൽ സ്ഥിരമായ താപനിലയിലും പൊടി രഹിത വർക്ക്ഷോപ്പിലും 24 മണിക്കൂർ ഇടുക

ഘട്ടം 4:
മെഷീനിംഗ് സെന്റർ വഴി മെഷീൻ മെറ്റീരിയൽ

ഘട്ടം 5:

പരിശോധനയും കാലിബ്രേഷനും

ഘട്ടം 6:
മാനുവൽ ഗ്രൈൻഡിംഗ്

ഘട്ടം 7:
പരിശോധന

ഘട്ടം 8:
പാക്കിംഗ് & ഡെലിവറി