കേസുകൾ - മിനറൽ കാസ്റ്റിംഗ്

granite components

CNC മെഷീനായി മിനറൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഗ്രാനൈറ്റ്

സ്ക്രൂകളും റെയിലുകളും ഉള്ള മിനറൽ കാസ്റ്റിംഗ് CNC മെഷീൻ ഫ്രെയിം അസംബ്ലിയാണിത്.