കേസുകൾ – UHPC (RPC)

പ്രിസിഷൻ ഗ്രാനൈറ്റ് ക്യൂബ്2

UHPC മെഷീൻ ബേസ്

അൾട്രാ-ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഫൈബർ റൈൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മെഷീൻ ബേസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.